รับทำ เรซูเม่ Resume นวดแผนไทย-สปา ไทย – อังกฤษ ส่งได้ใน 2 วัน

รับทำเรซูเม่ (Resume) พนักงานนวดแผนไทย และสปา ภาษาไทย – อังกฤษ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tfind ตลอด 24 ชั่วโมง

ทราบหรือไม่ว่า อาชีพหมอนวดแผนไทยและสปานั้น เป็นอาชีพที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ เพราะเป็นอาชีพที่อาศัยการลงแรงและฝีมือในการนวด ซึ่งเป็นศาสตร์ในการบำบัดและรักษาโรคในรูปแบบหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งต่างประเทศยังต้องการอาชีพนวดแผนไทยและสปาเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย หากใครที่กำลังสนใจอาชีพนี้หรือกำลังจะไปทำงานต่างประเทศอยู่ มาทำเรซูเม่เพื่อสมัครงานกันดีกว่า

รายได้และความต้องการของตลาด

เพราะหมอนวดเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้มากมาย ทำให้อาชีพนี้ได้ค่าแพงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติแล้วนั้น อาจสูงถึงกว่า 2,000 บาท/ชั่วโมงเลยทีเดียว บอกเลยว่าหากมีความรู้ความสามารถด้านการนวดแผนไทยแล้วนั้น สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ตลอดกาล

ทักษะ (Skills) ที่จำเป็น สำหรับงาน

 1. ด้านบริการ สามารถปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย
 2. ด้านความรู้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการนวดและสปา รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้
 3. ด้านบริหาร หากต้องการเปิดเป็นธุรกิจ หรือให้บริการด้านการนวดและสปา จะต้องสามารถจัดสรรและบริหารบุคลากรได้ มีสถานที่นวดสปาที่ทันสมัย รวมไปถึงระบบว่าจ้างและผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 4. ด้านภาษา หากต้องการทำงานที่ต่างประเทศนั้น จะต้องสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
 5. ด้านบุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสมทั้งในเรื่องกิริยามารยาท สุภาพ อ่อนโยนในที่นี้รวมไปถึงการรักษาความสะอาด แต่งกายสุภาพ

ทักษะถือเป็นส่วนสำคัญที่ควรเน้น และให้ความสำคัญในการกรองลงในเรซูเม่เพื่อให้สถานประกอบการพิจารณาเข้ารับทำงานนั่นเอง

คุณสมบัติของการพนักงานการนวดแผนไทยและสปา

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานราชการ สถาบันหรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการรับรอง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในกิจการสปาเพื่อสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีหนังสือรับรองการท า งานจากสถานประกอบการและผ่านการทดสอบความรู้และประสบการณ์โดยคณะกรรมการ

3. ไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้

3.1 โรคพิษสุราเรื้อรัง

3.2 โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

3.3 โรคจิตร้ายแรง

3.4 โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ งานหรือโรคติดต่อ

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5. กรณีเคยเป็นผู้ให้บริการมาก่อน แต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้ความสามารถ จะต้องเลยระยะเวลาเพิกถอนไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะขอประเมินความรู้ ความสามารถใหม่ได้

หากต้องการสมัครไปทำงานนวดที่ต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ มีขั้นตอนการเตรียมตัว ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด อันดับแรกคุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงาน อาชีพจากบริษัทผู้ว่าจ้างและประเทศให้ดีว่าต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในเรื่องใดบ้าง เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง วุฒิการศึกษา เป็นต้น รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้ามต่าง ๆ
 2. การลงทะเบียน ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ศูนย์ลงทะเบียนนัดผู้ว่าจ้างมาสัมภาษณ์งาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่กรมการจัดหางานหรือสำนักจัดหางานทุกจังหวัดและยังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service)
 3. การเตรียมเอกสาร ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ หนังสือเดินทาง เพื่อใช้เป็นเอกสารประจำตัวนั่นเอง

การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

3. เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

 • ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน
 • เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
 • เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที
 • ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้
 • ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
 • ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง
 • ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน
 • ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

3. เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

 • กรณีไม่เกิน 45 วัน
 • กรณีเกิน 45 วัน

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46

 • กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน
 • กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
 • กรณีลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานที่ลูกจ้างทำงานอยู่ เช่น
 • ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบจ้าง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 • ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

ทำ Resume นวดแผนไทยกับเรา ดีอย่างไร?

 • เรามีทีมงานคอยให้บริการ รับทำเรซูเม่ นวดแผนไทย ทั้งออกแบบ จัดทำเรซูเม่ รวมถึงแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นครบ จบ ในที่เดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาแปลเอง
 • เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำเรซูเม่มาอย่างยาวนาน รวมถึงมีนักแปลมืออาชีพ คอยให้บริการ เน้นถึงความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง 100%
 • รองรับงานด่วน รอรับได้เลยภายใน 2 วัน
 • เรามีทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจและได้รายได้สูงพอสมควร โดยเฉพาะหากทำงานที่ต่างประเทศแล้วนั้น ผลตอบแทนย่อมดีตามไปด้วย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมไปถึงเรซูเม่ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและทักษะของคุณด้วยเช่นกัน

หากไม่รู้ว่าจะออกแบบเรซูเม่แบบไหนดี เรามีตัวอย่างกว่า 300 แบบ ให้คุณสามารถดูตัวอย่างได้ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เว็บไซต์ https://th.resumeextra.com/ ได้เลย

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tfind หรือ Email: idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่าง Resume นวดแผนไทย ภาษาอังกฤษ

Eng-resume_Massage

Curriculum-Vitae_Massage

ตัวอย่าง Resume นวดแผนไทย ภาษาไทย

Resume_TH_Thai-massage

resume_thai-thaimassage